Naše kompletné služby

Dobre vieme, že každý podnikateľský subjekt má svoje špecifiká. Preto spolu s klientom hľadáme vhodné riešenia zohľadňujúce špecifické požiadavky klienta, či už v oblasti finančného účtovníctva  alebo personálnej a mzdovej agendy Služby, ktoré by ste od nás potrebovali, môžete vyberať z nižšie uvedeného zoznamu.

Služby finančného účtovníctva

Základom našej ponuky sú dlhodobo kvalitné účtovnícke služby. Tie poskytujeme ako malým podnikateľom, tak veľkým, zabehnutým firmám a každému typu podnikania ich prispôsobujeme na mieru. To znamená, že je na Vás, ako často od nás budete potrebovať výstupy z našej práce alebo akou cestou nám budete odovzdávať doklady na spracovanie. Podobne si tiež môžete vybrať konkrétne zloženie služieb, aby Vám čo najviac vyhovovali. Ak budete potrebovať poradiť ohľadne finančného účtovníctva, budeme Vám k dispozícii.

V rámci účtovníckych služieb ponúkame:

 • pre fyzické osoby (FO) vedenie daňovej evidencie, jednoduchého alebo podvojného účtovníctva,
 • pre právnické osoby (PO) vedenie podvojného účtovníctva

Pre každý druh finančného účtovníctva, prípadne daňovej evidencie, vedieme aj potrebné pomocné evidencie ako:

 • evidencia pohľadávok / vydaných faktúr
 • evidencia záväzkov / došlých faktúr
 • evidenica dlhodobého majetku
 • evidencia drobného majetku
 • pokladničná kniha

Pre platiteľov DPH aj evidenciu DPH dokladov.
Na konci účtovného obdobia vypracujeme účtovnú závierku v závislosti od typu účtovnej jednotky.

Pre oblast daní zabezpečujeme vypracovanie daňových priznaní:

 • DPH, súhrnného a kontrolného výkazu
 • Daň z príjmu fyzických osôb (FO) / daň z príjmu právnických osôb (PO)
 • Daň z motorových vozidiel
 • Daňové priznanie pre miestne dane (daň z nehnuteľností, …)

Služby pre personálnu agendu

Postarať sa vieme aj o povinnosti podnikateľa voči jeho zamestnancom. Vieme zabezpečiť vypracovanie pracovnej zmluvy, dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študenta. Realizujeme prihlásenia a odhlásenia zamestnancov na Sociálnu poisťovňu a do zdravotných poisťovní. Zaslanie potrebných dokladov do Sociálnej poisťovne při dočasnej pracovnej neschopnosti (PN), ELDP pri ukončení PP, zaslanie iných zo zákona plynúcich dokumentov na príslušné inštitúcie, napr. informácie pri súčinnosti výkonu exekúcie.

V rámci personálnej agendy ponúkame:

 • spracovanie personálnej administratívy spojenej s nástupoma odchodom zamestnanca od zamestnávateľa
 • vedenie osobných spisov zamestnancov
 • oznamovacie povinnostivzhľadom k Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a doplnkovým dôchodkovým sporiteľniam

podklady k štatistickým hláseniam

Služby pre mzdovú agendu

Jednou z najviac komplikovaných a meniacich sa oblasti je oblast miezd. Neustále sa meniaca legislativa, obmedzenia, administratívne povinnosti kladú vysoké nároky precíznu prácu a dôkladnú znalosť problematiky. S nami sa výpočtom miezdsvojich zamestnancov už nebudete musieť zaoberať a budete vedieť, že je o ne postarané.

Mzdová agenda u nás zahŕňavýpočty miezd a zrážok zamestnancov na základe dochádzky spracovanej zamestnávateľom

 • vypracovanie bankových príkazov na úhradu miezd, odvodov a dane
 • spracovanie výplatných pások
 • spracovanie mesačných výkazov pre Sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne a daňový úrad
 • spracovanie evidenčných listov dôchodkového poistenia
 • vystavenie potvrdení pre zamestnancov
 • štatistické hlásenia
 • ročné zúčtovanie dane z príjmu a zdravotného poistenia